MR

Eén van de mogelijkheden op inspraak door ouders vindt plaats in de Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat naast ouders ook uit personeelsleden van de school. De MR denkt en beslist mee over wat er op school gebeurt. Zij mag gevraagd en ongevraagd advies geven en heeft op sommige onderdelen recht op instemming. De onderwerpen waarop de MR advies- of instemmingsrecht heeft, zijn vastgesteld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). 

In de Wet op het Primair Onderwijs worden o.a. de volgende zaken genoemd:• Vaststelling en/of wijziging van de schoolgids en het schoolplan;• Ouderparticipatie;• Vakantieregeling;• Beleid t.a.v. aanstelling en/of ontslag personeel;• Vaststelling en/of wijziging van het beleid m.b.t. het toelaten of verwijderen van leerlingen. 

Bijzondere bevoegdheden 

Bij het adviesrecht gaat het er om dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt. 

In de MR hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting. Deze ouders hebben zich kandidaat gesteld en zijn door verkiezing gekozen. De directeur van de school woont zo veel mogelijk vergaderingen bij als adviseur. De directeur heeft geen stemrecht, de MR-leden wel.De MR vergadert 6 á 7 keer per jaar. Voor een aantal zaken heeft het bestuur (school) instemming van de MR nodig. Eveneens kan de MR adviezen geven of voorstellen doen aan het bestuur, dan wel ingenomen standpunten toelichten, respectievelijk bekend maken. De MR vergaderingen zijn in principe openbaar. In bijzondere gevallen kan achter gesloten deuren worden vergaderd en kan om geheimhouding worden verzocht.De MR streeft naar een open communicatie tussen ouders en school. Vragen en opmerkingen betreffende het beleid en de gang van zaken op school kunnen altijd aan de MR voorgelegd worden.De MR is te bereiken via de mail mrmeerdijk@leerrijk.nl

Lid van de Medezeggenschapsraad

Als u echt wilt meepraten en meebeslissen over de school kunt u deelnemen aan de MR. U heeft dan invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.  

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsraadIedere school heeft een MR, daarnaast heeft stichting Leerrijk! bovenschools ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Zoals de MR schoolzaken behandelt, behandelt de GMR de bovenschoolse zaken. De GMR bestaat uit 12 personen. Niet elke school is derhalve direct vertegenwoordigd. De activiteiten van de GMR zijn onderverdeeld in diverse werkgroepen, te weten personeel en organisatie, financiën en onderwijs.