Medezeggenschapsraad Meerdijk

Algemeen Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op school de Medezeggenschapsraad (MR). Elke school moet een MR hebben. De Wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad.

Wat is de samenstelling van de MR? De MR bestaat doorgaans uit de geledingen ouders en personeelsleden (de helft). Een MR-lid neemt in principe deel aan de MR voor een periode van drie jaar.

Wat doet de MR? MR-leden bespreken met elkaar en directie alles wat voor school van belang is. De raad heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. Hierbij kan de MR ook zelf zaken op de agenda plaatsen en ongevraagd standpunten innemen, voorstellen doen of zaken adviseren aan het bestuur. Voor een aantal zaken heeft de directie instemming of advies van de MR nodig. Bijvoorbeeld als het rooster wordt gewijzigd, het schoolplan wordt aangepast, er een andere (reken)methode wordt aangeschaft, bij de benoeming van nieuw personeel, besteding van geld, enzovoort. Elk jaar keren ook de formatie en de begroting weer terug op de agenda: hoeveel leerlingen zijn er volgend jaar? Hoeveel geld is er? Welke klassenindeling past daar het beste bij? Stemt de MR niet met het voorstel in, dan kan het bestuur het beleid niet uitvoeren. Het moet zijn beleid zo wijzigen dat de MR er wel mee akkoord gaat, of het moet het geschil dat is ontstaan voorleggen aan de geschillencommissie. Laat het bestuur er niets meer over horen, dan kan de raad er na 3 maanden van uitgaan dat het voorstel is vervallen. Daarnaast zijn er ook onderwerpen waarbij je gewoon met gezond verstand meedenkt over een probleem of juist over iets leuks. Wat vinden we slim of handig, hoe ga je ergens mee om, wat zouden de ouders daarvan vinden? Bijvoorbeeld de inzet sociale media, nieuwe rapporten, pesten en veiligheid. Kortom, alle zaken die het wel en wee van de hele school betreffen.

De MR behandelt nooit individuele gevallen, hiervoor is de leerkracht het eerste aanspreekpunt!

Laat van je horen! De MR behartigt de belangen van alle ouders. Input van ouders is dus heel belangrijk voor ons! Heb je een tip, bespreekpunt of idee dan kun je ons uiteraard aanspreken. Tevens kun je ons onder het volgende mailadres bereiken: mrmeerdijk@leerrijk.nl

De MR bestaat uit 2 ouders: Armand Schuffelers (voorzitter) en Simone van Iersel en 2 leerkrachten: Linda van der Geer en Yentl Haertlein.