Privacy

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.
Uiteraard willen wij in overeenstemming met de AVG goed omgaan met de privacy van leerlingen en ouders. Stichting Leerrijk heeft daarom een aantal geldende beleidsdocumenten ontwikkeld. Voor meer informatie zie www.leerrijk.nl 

Start schooljaar vragen wij toestemming of er beeldmateriaal van uw kind op b.v. onze website, Facebookpagina etc. mogen worden geplaatst. Om toestemming te geven vult u hiervoor een toestemmingsformulier in. 
Wij zijn als school verantwoordelijk voor de foto’s die wij maken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ouders die zelf beeldmateriaal maken en verspreiden. Wel willen wij aan u vragen om alleen foto’s en video’s te maken voor eigen gebruik waarop alleen uw eigen kind staat. Zet geen beeldmateriaal waar andere kinderen op staan op publiek toegankelijke websites of sociale media. Maak alleen een close-up van uw eigen kind. De directeur mag het fotograferen verbieden indien ouders zich niet aan de afspraken houden. 

 

Over Basisschool Meerdijk

Basisschool Meerdijk is een katholieke school. Dat betekent dat het leefklimaat op onze school in het perspectief staat van het katholieke geloof als bron van inspiratie voor menselijk leven. 

Basisschool Meerdijk ligt in Waalwijk-Zuid in de nabijheid van de Loonse en Drunense Duinen. De wijk waarin de school staat is eind jaren 70 en later gebouwd. Het gebouw stamt uit 1980. De officiele start van de school was in 1979. De school grenst aan het park van wijk Meerdijk en is omgeven met speelruimte voor groot en klein. Binnen het gebouw zijn 8 groepslokalen te vinden, een speelzaal, een entreeruimte en een aula/ computerruimte. Vier lokalen hebben een extra studieruimte, die gebruikt wordt voor zelfstandig werken, werken met de computer, experimenteren met muziekinstrumenten of wordt ingericht als "woonkamer" met een leeshoekje etc. Verder maken een directiekamer, teamkamer, bergingen en keukens de school compleet.

De normen, waarden en idealen van onze samenleving en antwoorden op fundamentele levensvragen van de mensen worden vanuit de christelijke levensbeschouwing gegeven en beleefd. Deze levenshouding zal tot uiting moeten komen in de onderlinge verhoudingen op school en daarbuiten, door respect en eerbied te hebben voor ieders eigenheid. Basisschool Meerdijk heet kinderen van alle gezindten en niet-gelovigen  van harte welkom. Naast het volgen van het christelijk jaarritme is er aandacht voor jaarfeesten van andere gezindten. 

Wij voeden vanuit deze visie onze leerlingen op tot waarachtige zelfstandigheid opdat zij goed functioneren in de samenleving vanuit een persoonlijke verantwoordelijkheid.

 

Over Leerrijk!

Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van Leerrijk! Een stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.
Op dit moment wordt op vijftien basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs onderwijs gerealiseerd.

Leerrijk!
De naam van de stichting: Leer Rijk ! is tevens haar motto.
Zoals uit het logo blijkt moet de naam gelezen worden als een gebiedende wijs, een opdracht aan leerlingen en de binnen de stichting werkzame mensen: Leer rijk!
Hiermee maken we duidelijk hoe we de ontwikkeling van zowel de kinderen die onze scholen bezoeken als de voor hen werkende mensen graag zien. Het figuurtje in het logo maakt daarbij overduidelijk een stap voorwaarts!

 

Voor meer informatie:  www.leerrijk.nl

Pedagogisch Klimaat | Boeiend Onderwijs

Pedagogisch Klimaat
Basisschool Meerdijk wil onderwijs afstemmen op de pedagogische en didactische behoeften van
leerlingen. Een en ander heeft kans van slagen als verschillen in behoeften en mogelijkheden
tussen kinderen geaccepteerd en gewaardeerd worden.
We hopen binnen onze school, dat elk kind tot optimale ontplooiing komt.

Boeiend Onderwijs is het onderwijsconcept van Natuurlijk Leren BV.

Klik voor meer informatie over Pedagogisch Klimaat en Boeiend Onderwijs op: Pedagogisch_klimaat_Boeiend_Onderwijs.pdf

De mindmap van Boeiend Onderwijs is ontworpen door Truus Römgens:

Lesmethoden

Basisschool Meerdijk werkt met het concept Boeiend Onderwijs. Daarnaast is Meerdijk Cultuurloperschool. Boeiend Onderwijs en Cultuureducatie met Kwaliteit geeft ruimte aan het 'ontwerpend leren' waarbij 'leren leren' centraal staat en zodoende eigenaarschap van de leerling op het eigen leerproces vergroot. Op Basisschool Meerdijk maken we naast methodieken en werkwijzen gebruik van de volgende methoden:

Schrijven: Schrift               

Taal: Taal Actief

Aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen

Voorgezet lezen: Estafette     

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip 

Rekenen: Wereld in Getallen

Wereldoriëntatie: Blink Wereld geïntegreerd

Cultuureducatie: Moet je Doen, Laat Maar Zien

Engels (incl Muziek): Groove Me

Verkeer: Verkeerskranten / Wijzer op weg

Catechese: Hellig Hart                              

Methode groep 1 en 2: Kleuterplein